Data: 10-06-2024

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej uzyskało dotację z Unii Europejskiej do projektu pn.: „Zawodowa reaktywacja”. Projekt realizujemy wraz z Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. i Inovatica, aby złagodzić skutki transformacji na obszarze transformacji (OT) w województwie łódzkim.

 

Informacje o projekcie oraz zapisy:

http://www.zawodowareaktywacja.pl/

 

  

  

Data: 07-06-2024

27 maja rozpoczęliśmy nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych. Nauka u nas jest bezpłatna i odbywa się w trybie zaocznym. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz bardzo bogato wyposażone pracownie. Serdecznie zapraszamy.

Więcej o kierunkach pod linkiem:

https://www.crklodzkie.pl/pl/kierunki-ksztalcenia/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

Zasady rekrutacji pod linkiem:

https://www.crklodzkie.pl/pl/rekrutacja/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-2024-2025

  

 

 

Data: 08-05-2024

W sobotę 20.04.2024 r. słuchacze kształcący się na kierunku technik ochrony środowiska mieli okazję zapoznać się z działalnością spółki PGE Ekoserwis – firmy, której działalność ściśle jest związana z  dbałością o środowisko naturalne.

Na początku spotkania Pan Dyrektor wraz z pracownikami zapoznali uczestników zajęć ze specyfiką swojej działalności, tj. wyjaśnili ideę obiegu zamkniętego i wprowadzili słuchaczy w tematykę  zagospodarowania
i przetwarzania ubocznych produktów spalania węgla (UPS). Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się w jaki sposób są zagospodarowywane  popioły lotne,  żużle oraz produkty z odsiarczania spalin pochodzące z procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach.

Kolejnym miejscem, które mieli okazję zwiedzić słuchacze oraz zapoznać się ze specyfiką jego działalności było laboratorium, w którym badane są produkty uboczne powstające w elektrociepłowniach.

Pani laborantka pokazała wysokospecjalistyczny sprzęt laboratoryjny, szczegółowo wyjaśniła jakie badania można za jego pomocą wykonywać. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć sposób wykonywania niektórych badań, dowiedzieli się również jakie parametry decydują o możliwościach wykorzystania produktu do określonych celów.

Zajęcia ogromnie wzbogaciły wiedzę, którą słuchacze zdobywają w trakcie zajęć teoretycznych. Zajęcia takie są nie do przecenienia, bo pozwalają beż żadnej wątpliwości rozwijać kompetencje zawodowe, które w przyszłości be wątpienia przełożą się na decyzje zawodowe.

 

 

    

 

Data: 08-05-2024

Dnia 6 maja 2024 ruszył nabór do Szkoły Branżowej II stopnia w CRK na kierunek technik automatyk i technik spawalnictwa.
Więcej o kierunkach:
Link do rekrutacji:

 

 

 

 

Data: 11-04-2024

06 kwietnia słuchacze kształcący się w zawodzie Technik Ochrony Środowiska (kwalifikacja CHM.05) zwiedzali stację uzdatniania wody w Woli Grzymalinej i oczyszczalnię ścieków w Łękińsku.

Uczestnicy wycieczki poznali w praktyce technologię uzdatniania wody podziemnej przygotowywanej na cele bytowo - gospodarcze dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Pan kierownik zakładu przedstawił cykl technologiczny uzdatniania, omówił zasady eksploatacyjne i wyjaśnił zasady działania poszczególnych urządzeń, takich jak: urządzenia do napowietrzania, filtry czy  urządzenia stosowane do dezynfekcji wody. Słuchacze dowiedzieli się jakimi parametrami charakteryzuje się ujmowana woda i które jej składniki są niepożądane i muszą być z wody usunięte.

Nieodłącznym elementem gospodarki wodno - ściekowej jest również oczyszczalnia ścieków. Była ona zwiedzana w kolejnym etapie wycieczki. Słuchacze kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska poznali technologię procesu i zadania jakie pełnią poszczególne urządzenia zainstalowane w obiekcie. Najpierw przedstawiona została część mechaniczna oczyszczalni, tj. komora sitopiaskowników, a następnie część biologiczna, gdzie zachodzą procesy nitryfikacji, denitryfikacji
i defosfatacji. Ostatnim etapem zwiedzania był krótki spacer do miejsca, w którym cykl gospodarki wodno - ściekowej się zamyka, tj. do miejsca gdzie następuje zrzut oczyszczonych ścieków.

 

 

 

 

 

Data: 27-03-2024

 

 

 

Data: 05-01-2024

W 2023 roku zakończyliśmy dwa projekty „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej” i "Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”. Realizacja projektów została możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych. Wzięliśmy również udział w realizacji programu „Razem Możemy Więcej”, w ramach którego zrealizowane zostały dwa projekty „Kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców” oraz ” Kursy języka polskiego dla cudzoziemców”.

Jednym z głównych osiągnięć pierwszego projektu jest  zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia pozwalającego na kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz przeprowadzenie kursów. Zakupy pozwoliły unowocześnić pracownię automatyki, spawalnictwa, komputerową i OZE oraz zakupić normy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do naszych pracowni.

W ramach projektu przeprowadzono również szereg kursów, dzięki temu nasi nauczyciele oraz słuchacze zwiększyli swoje kompetencje i kwalifikacje.

W przedsięwzięciu wzięło łącznie 18 nauczycieli naszego Centrum, którzy ukończyli kursy dokształcające z zakresu automatyki, spawalnictwa, OZE, zarządzania w energetyce oraz j. angielskiego.

Ponadto 100 osób ukończyło kurs i zdało egzamin Instalatora Systemów Fotowoltaicznych UDT z uprawnieniami elektrycznymi oraz 50 osób ukończyło kurs i zdało  egzamin TUV z zakresu spawalnictwa. Kursy te były odpowiedzią na potrzeby regionalnego rynku pracy.

 

Głównym celem projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” było poprawienie sytuacji i wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian na rynku pracy. Do realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów zapobiegających negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i przywrócenie do zatrudnienia lub kontynuowania zatrudnienia przez osoby, które w wyniku zmian gospodarczych zostały zwolnione lub są zagrożone utratą zatrudnienia.

W ramach projektu przeprowadzono doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe oraz kompleksowe wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej, dzięki czemu będzie można skutecznie zapobiegać dezaktywacji zawodowej pracowników na rynku pracy.

 

Najważniejszymi celami programu „Razem Możemy Więcej” było ułatwienie dorosłym cudzoziemcom nauki oraz zdobycie umiejętności zawodowych w okresie 4 - 5 miesięcy oraz ich integracja i aktywność społeczna. Dzięki przeprowadzonym kursom, cudzoziemcy uzyskali umiejętność posługiwania się językiem polskim, umiejętności zawodowe, zdobyli wiedzę na temat kultury, zwyczajów i historii Polski, w takim stopniu, by mogli uczestniczyć aktywnie w życiu zawodowym i społecznym oraz wpłynąć na poziom swojego  życia w Polsce.

W ramach programu odbyły się dwie edycje kursu umiejętności zawodowych „Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia”, w trakcie których zrealizowano 128 godzin lekcyjnych oraz trzy edycje kursu języka polskiego, na których zrealizowano 240 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

 

 

W ramach zakończonych projektów zrealizowano wszystkie zadania będące w harmonogramie:

 • 20 osób otrzymało środki na otworzenie działalności gospodarczej,
 • 16 osób ukończyło staże zawodowe,
 • 30 osób wzięło udział w szkoleniach,
 • 68 osób skorzystało z doradztwa zawodowego,
 • 100 osób ukończyło Kurs Instalatora Systemów Fotowoltaicznych UDT z uprawnieniami elektrycznymi,
 • 50 osób ukończyło kurs z zakresu spawania,
 • 18 nauczycieli skorzystało z kursu dokształcające dla nauczycieli z zakresu automatyki, spawalnictwa, OZE, zarządzania w energetyce, j. angielski, studia podyplomowe,
 • zakupiono sprzęt i wyposażono pracownię automatyki, spawalnictwa, komputerową i OZE,
 • zakupiono normy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do naszych pracowni,
 • 13 cudzoziemców ukończyło kurs umiejętności zawodowych,
 • 51 cudzoziemców ukończyło kurs języka polskiego.

 

 

Podsumowanie finansowe projektów:

 

"Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”

Całkowita wartość projektu: 1.526.150,40 zł;
Wartość dofinansowania: 1.388.795,40 zł;

 

„Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”

Całkowita wartość projektu: 2.965.013,95 zł;
Wartość  dofinansowania: 2.668.503,95 zł;

 

„Kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców”

Całkowita wartość projektu: 42 322,01 zł

źródłem finansowania były środki z rezerw Funduszu Pracy

 

” Kursy języka polskiego dla cudzoziemców”.

Całkowita wartość projektu: 49 656,75 zł

źródłem finansowania były środki z rezerw Funduszu Pracy

 

 

 

 

 

 

 

Data: 29-12-2023

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2024 roku!

Informujemy również, że dnia 2 stycznia Centrum będzie nieczynne. Przepraszamy za powstałe niedogodności.

 

Data: 13-12-2023

W ubiegły weekend nasi słuchacze kwalifikacji ELE.02. (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) zajmowali się instalacją oświetlenia z wykorzystaniem automatu schodowego.

 

 

 

Data: 08-12-2023

Nasi słuchacze zaczęli już naukę praktyczną. Na kwalifikacji ELM.01 (Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej) uczyli się montażu układów elektrycznopneumatycznych w różnych konfiguracjach z wykorzystaniem przekaźników i włączników czasowych, a na ELE.10 (Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) montażu instalacji rurowych w systemie PEX/AlPEX. Oto efekty ich pracy.

 

 

Data: 06-12-2023

W dniu 09.12.2023 r. o godz. 9.00, na spawalni w m. Piaski 2, odbędzie się spotkanie ze specjalistą p. Jarosławem Ptakiem, który odpowie na wszystkie pytania dot. zawodu technik spawalnictwa, w którym kształcimy na dwóch kwalifikacjach MEC.03 i MEC.10 oraz poda informacje dotyczące dodatkowych uprawnień, które będzie można uzyskać w ramach tegoż kursu.
Na spotkanie zapraszamy naszych obecnych słuchaczy oraz tych, którzy chcieliby w przyszłości zacząć u nas kształcenie.

 

 

 

 

 Data: 30-10-2023

 

 

 

Data: 05-10-2023

! Uwaga absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych dwóch kwalifikacji w danym zawodzie !

W celu uzyskania dyplomu tytułu technika, należy złożyć wniosek o jego wydanie bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Więcej informacji na stronie OKE Łódź:

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

 

 

 

 

Data: 04-10-2023

Podajemy dokładną lokalizację naszej hali spawalniczej w Piaskach.

https://maps.app.goo.gl/34Ef5K6kBKA45eYm6

51°13'58.6"N 19°23'29.5"E

 

 

 

Data: 01-10-2023

30 września ruszyły kursy kwalifikacyjne MEC.03. i MEC.10. Zajęcia będą odbywać się w nowo wyremontowanej hali w Piaskach.
Przypominamy również, że od 16 września trwają również kursy kwalifikacyjne ELE.10, ELE.11, ELM.01, INF.03, INF.04, INF.04 (kontynuacja), CHM.05 oraz kurs ELE.02, który odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie.

 

 

 

 

Data: 30-09-2023

29 września mieliśmy zaszczyt wziąć udział w Europejskim Dniu Umiejętności, które odbyło się w ZSP nr 1 w Bełchatowie. Wydarzenie to skierowane było do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i wyższych, ale też osób bezrobotnych oraz tych, które chcą rozwijać swoje kwalifikacje i podnosić kompetencje.
Podczas spotkania zaprezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną na rok 2023/2024.
Spotkanie zorganizowane było wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Bełchatów.
#CRK Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Woli Grzymalinej
 

 

 

 

 

 

Data: 19-07-2023

W dniu 18.07.2023r. Dyrektor Tomasz Piotrowski wręczył kolejnym uczestnikom zaświadczenia ukończenia "Kursu spawania" zrealizowanego przez CRK w ramach projektu #"Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej" w okresie 05.07.2023r. - 18.07.2023r. w łącznym wymiarze 80 godzin. Ukończony kurs uprawnia do przystąpienia do egzaminu certyfikującego TUV w wybranej metodzie spawania MIG/MAG/TIG/MMA. #CRK #WŁ #PGE

 

 

 

 Data: 05-07-2023

W dniu 04.07.2023r. Dyrektor Tomasz Piotrowski wręczył kolejnym uczestnikom zaświadczenia ukończenia "Kursu spawania" zrealizowanego przez CRK w ramach projektu #"Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej" w okresie 21.06.2023r. - 04.07.2023r. w łącznym wymiarze 80 godzin. Ukończony kurs uprawnia do przystąpienia do egzaminu certyfikującego TUV w wybranej metodzie spawania MIG/MAG/TIG/MMA.

 

 

 Data: 01-06-2023

W dniu dzisiejszym (tj. 01.06.2023r.) odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik automatyk - kwalifikacja ELM.04 oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - kwalifikacja ELE.11.

 

 

 

 

Data: 31-05-2023

W dniu 29.05.2023r. 20 uczestników bezpłatnego kursu "Instalatora systemów PV z uprawnieniami energetycznymi G1”, w ramach realizacji projektu „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy i nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji”, przystąpiło do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego w Gliwicach i otrzymało certyfikaty ukończenia wyżej wymienionego kursu.?
 
Relizator ➡️ Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Woli Grzymalinej

 
 
 

Data: 30-05-2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024❗️?
Ruszył nabór do Branżowej Szkoły II stopnia oraz na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe do Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej w następujących kierunkach:
Szkoła Branżowa II stopnia:
- Technik Elektronik
- Technik Automatyk
- Technik Spawalnictwa
- Technik Mechaniki
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
- Technik Automatyk (ELM.04, ELM.01)
- Technik Spawalnictwa (MEC.03, MEC.10)
- Technik Programista (INF.04, INF.03)
- Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (ELE.11, ELE.10)
- Technik Analityk (CHM.03)
- Technik Elektryk (ELE.02)
Po szczegóły rekrutacji zapraszamy na stronę: https://www.crklodzkie.pl/pl/ w zakładce "rekrutacja" (https://www.crklodzkie.pl/pl/rekrutacja)
  

 
 
 
 

Data: 30-05-2023

W dniu 25.05.2023r. Centrum Rozwoju Kompetencji uczestniczyło w konferencji "Edukacja, Partnerstwo, Rynek Pracy" w Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim?.
Opowiedzieliśmy czym dokładnie zajmuje się nasza placówka oraz zaprezentowaliśmy swoją ofertę edukacyjną. ?‍? Dziękujemy wszystkim uczniom za tak liczne zainteresowanie.

 

 

 

 

 

Data: 17-05-2023

W dniu 14.05.2023r. Centrum Rozwoju Kompetencji uczestniczyło w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich w Bełchatowie.
Przedstawiliśmy swoją ofertę edukacyjną na rok 2023/2024, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

  

 

Data: 16-05-2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rusza nabór do Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej.

 

Szczegóły w zakładce "Rekrutacja": https://www.crklodzkie.pl/pl/rekrutacja/szkola-branzowa-ii-stopnia-2023-2024

 

   

 

Data: 09-05-2023

Już wkrótce rusza III edycja Kursu Języka Polskiego.

Kurs jest bezpłatny i odbywa się w ramach projektu „Razem Możemy Więcej”, który dedykowany jest cudzoziemcom, a w szczególności do tych, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym Ukrainie).

Organizator zapewnia uczestnikom środki dydaktyczne, wyżywienie podczas zajęć, ubezpieczenie oraz transport/dojazd do placówki.

 

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji oraz zapisu!

Formularz zgłoszeniowy:

https://elodzkie.pl/ankiety/formularz-zgloszeniowy-razem-mozemy-wiecej

 

 

 

Data: 19-04-2023

W dniu 18.04.2023r. Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Woli Grzymalinej oraz nasz główny partner Grupa PGE brało udział w Festiwalu Zawodów i Kwalifikacji w Łodzi.

Wydarzenie to było skierowane do młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych oraz ponadpostawowych, którzy stoją przed wyborem zawodu czy tez uzyskania ciekawych kwalifikacji zawodowych.

Na festiwalu CRK przedstawiło swoją ofertę edukacyjną. Zaprezentowaliśmy zestawy dydaktyczne z panelami PV, turbiną wiatrową oraz pompą ciepła.

#CRK #WŁ #PGE

 

 

Data: 04-04-2023

 

 

 

Data: 31-03-2023

Dobiegł koniec II edycji kursu umiejętności zawodowych - wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia. Projektu dla cudzoziemców: „Razem możemy więcej”.
W dobrych humorach Pan Dyrektor wręczył naszym kursantkom zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Data: 15-03-2023

Uwaga! Zmiana w harmonogramie zjazdów ELE.10/ELE.11. Prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem!

https://www.crklodzkie.pl/pl/images/plan-zjazdow-ele10-ele11-15032023.pdf

 

 

 

Data: 09-03-2023

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW OBOWIĄZKOWYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie energii odnawialnej (bioenergetyka).”

 

Dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej ogłasza otwarty nabór na partnerów obowiązkowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie energii odnawialnej (bioenergetyka).” w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (jednostka wspierająca) konkursem pn.: ”Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) – II nabór” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

 

 Więcej informacji i dokumenty do pobrania pod adresem: https://crkrogowiec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/40647

  

 
 

 

Data: 03-03-2023

Dzisiaj, 07.03.2023r. odbywają się kolejne zajęcia w ramach kursu umiejętności zawodowych - wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia.
Na dzisiejszych zajęciach kursantki m.in. wykonywały parafinoterapię – zabieg spa na dłonie i paznokcie. 
Kurs jest bezpłatny i skierowany do cudzoziemców, a w szczególności do tych, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie).

 

 

Data: 23-02-2023

W dniu 22.02.2023r. odbyła się Rada Programowa Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej podsumowująca dotychczasowe działania.

Zostały przedstawione propozycje naboru w roku szkolnym 2023/2024.

Omówiliśmy aktualny stan realizacji projektów „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli”, „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” oraz „Razem możemy więcej” – projekt dedykowany cudzoziemcom. Przedstawiony został również harmonogram bieżących zadań Centrum oraz nowe perspektywy działania jednostki.

#Spotkanie #Online #CRK Grupa PGE Województwo Łódzkie Łódzkie.pl Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Woli Grzymalinej #Edukacja #Łódzkie #EdukacjaZawodowa Miasto Bełchatów

 

 

 

Data: 10-02-2023

#RazemMożemyWięcej

Już w lutym rusza druga edycja BEZPŁATNEGO ”Kursu umiejętności zawodowych dla cudzoziemców”. Oferta dedykowana jest osobom, które trafiły do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie).

To profesjonalny cykl szkoleń, w ramach którego zapewniamy materiały dydaktyczne i wyżywienie.

Z oferty mogą skorzystać osoby pełnoletnie.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji oraz zapisu!

Regulamin kursu / Регламент курсу польської мови для іноземців:

 

Formularz zgłoszeniowy / Форма заявки - Разом ми можемо більше:

https://elodzkie.pl/ankiety/formularz-zgloszeniowy-razem-mozemy-wiecej

 

 

 

Data: 06-02-2023

Uwaga! Dla projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”, w zakładce „Dokumenty”. opublikowano aktualną wersję dokumentacji projektowej.

 

Data: 05-01-2023

Uwaga! Zmiana w harmonogramie zjazdów ELM.04. Prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem!

https://www.crklodzkie.pl/pl/images/terminy_zjazd%C3%B3w_ELM_04_INF_02_03_04-05012023.pdf

 

 

 

 

Data: 30-12-2022

 
 

 

Data: 23-12-2022

 

Data: 19-12-2022

Trwają prace adaptacyjne hali w Piaskach w związku z przygotowaniem pracowni spawalniczej. ?‍??️?‍?

Hala w Piaskach adaptowana jest w celu stworzenia PRACOWNI SPAWALNICZEJ dla kierunku Technik spawalnictwa.

 

 

Data: 14-12-2022

Dzisiaj, tj. 14.12.2022r. o godzinie 10:00 odbyła się Rada Programowa Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i Polskiej Grupy Energetycznej??? #CRK

#Spotkanie #Online #CRK Grupa PGE Województwo Łódzkie Łódzkie.pl Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Rogowcu #Edukacja #Łódzkie #EdukacjaZawodowa Miasto Bełchatów

 

Data: 15-11-2022

10 listopada 2022r. w placówce #CRK na zajęciach w ramach kursu języka polskiego uczestnicy uczą się pisania CV- Curriculum vitae. ?
#RazemMożemyWięcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”
Na zajęciach został przedstawiony Unijny projekt pilotażowy "UE Talent Pool-Pilot"
Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukających pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.
Dodatkowo każdy z uczestników dostał maila zawierającego informacje dot. projektu pilotażowego.

 

 

 

Data: 10-11-2022

08.11.2022r. w #CRK odbyły się drugie zajęcia w ramach kursu umiejętności zawodowych.
Prowadzimy kurs : wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia ?
Można zapisywać się już na II edycję.
Zachcęcamy do zapisywania się na różne kursy umiejętności zawodowych.
Więcej informacji na https://www.lodzkie.pl/rmw.

 

 

Data: 08-11-2022

Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Was!
Miliony ludzi uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę znalazły schronienie w Polsce oraz w UE dzięki specjalnym polskim i unijnym przepisom prawnym z zakresu ochrony czasowej.
Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych oraz Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy umożliwiający osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV i zaprezentowanie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.
Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukających pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.
Do polskiej sieci EURES należy Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy a także Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) wraz z wojewódzkimi komendami OHP i centrami edukacji i pracy młodzieży OHP.
 
Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową?
 
Masz bezpłatny dostęp do następujących usług:
⏺ informacje i doradztwo nt. życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE/EFTA, w tym nt. poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP
⏺ dostęp do samoobsługowych usług online na portalu EURES (https://eures.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/11) oraz polskiej stronie internetowej EURES (https://eures.praca.gov.pl/strona-glowna) w formie dostępu do:
• informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE/EFTA,
• przeglądania bazy ofert pracy,
• rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego „EU Talent Pool - Pilot”.
 
Mieszkasz w Polsce i chcesz podjąć pracę za granicą w innym państwie członkowskim?
Pamiętaj, że:
⏺ legalny pobyt i praca za granicą w państwach członkowskich UE/EFTA będą możliwe dla uchodźców z Ukrainy po uprzednim uzyskaniu przez nich uprawnień ochrony czasowej w danym państwie,
⏺ opuszczenie Polski na okres powyżej 1 miesiąca skutkuje utratą przez uchodźcę
z Ukrainy uprawnień nabytych na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy?
 
Zarejestruj się na portalu EURES i przeszukuj CV kandydatów do pracy z Ukrainy a także cudzoziemców z państw członkowskich UE/EFTA.
 
Wejdź na portal EURES i zarejestruj konto za pośrednictwem EU-Login a następnie skorzystaj z funkcji Znajdź kandydatów (Find candidates).

  

 

 

Data: 06-11-2022

Ruszyła I edycja kursu umiejętności zawodowych: wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia.

04.11.2022r. w placówce #CRK odbyły się pierwsze zajęcia KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH w ramach programu #RazemMożemyWięcej.

Nasza grupa liczy 8 osób.
W ramach programu #RazemMożemyWięcej organizujemy kurs języka polskiego oraz kurs umiejętności zawodowych: wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia.
Osoby zainteresowane mogą zapisywać się już na II edycję!
Розпочато перший випуск курсу професійних навичок: проведення процедур для прикрашання натуральної нігтьової пластини.
4 листопада 2022 р на базі #ЦРК відбулися перші заняття КУРС ПРОФЕСІЙНОЇ НАВИЧКИ в рамках програми #RazemMożemyWięcej
Наша група складається з 8 осіб.
В рамках програми #RazemMożemyWięcej ми організовуємо курси польської мови та курси професійних навичок: проведення процедур для прикрашання натуральної нігтьової пластини.
Бажаючі можуть записатися на другий випуск!

 

 

Data: 06-11-2022

25 października 2022r. odbyło się spotkanie Rady Programowej CRK.

Rozmawiano na temat organizacji roku szkolnego, o stanie realizacji projektów oraz omawiano adaptacje pomieszczeń dla kolejnych kierunków.

https://www.lodzkie.pl/rmw?fbclid=IwAR2L7yn2lUVy_Slv-WPTQNKkkJJq-rJsCho1UmlXdNUbrv1IRVuMrXxNudM 

 

 

 

Data: 06-11-2022

W dniach 24.10.2022r. i 27.10.2022r. w placówce #CRK odbyły się szkolenia z zakresu: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA. 

Pierwsza pomoc polega na podtrzymywaniu przez świadków zdarzenia podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Zakres udzielanej pomocy jest zróżnicowany i zależy od okoliczności zdarzenia i obrażeń ofiary.

 

 
 

Data: 21-10-2022

Ruszyła I edycja kursu języka polskiego dla obcokrajowców.
17.10.2022r. w placówce #CRK odbyły się pierwsze zajęcia KURSU JĘZYKA POLSKIEGO w ramach programu #RazemMożemyWięcej.
Nasza pierwsza grupa liczy 20 osób.
W ramach programu #RazemMożemyWięcej organizujemy kurs języka polskiego oraz kurs umiejętności zawodowych: wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia.

 

  

Data: 21-10-2022

W dniu 13.10.2022r. odbyło się spotkanie w ramach współpracy Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie z #CRK na temat:,, Znaczenia i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych" dla obcokrajowców.
Przedstawiliśmy kolejny raz swoją ofertę szkoleniową w ramach programu #RazemMożemyWięcej
W ramach programu #RazemMożemyWięcej organizujemy kurs języka polskiego oraz kurs umiejętności zawodowych: wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia.
Osoby zainteresowane mogły skorzystać z pomocy tłumacza i zapisać się na kursy. Część uczestniczek już zdecydowała się na udział w kursach i podpisała umowy.
Pierwsza grupa językowa od najbliższego poniedziałku zaczyna zajęcia.
Zebrała się również grupa na szkolenie ze stylizacji paznokcia.

  

Data: 06-10-2022

W dniach 8-9.10.2022 odbędzie się zjazd inauguracyjny grupy spawalników MEC.03. Zajęcia teoretyczne odbędą się w siedzibie CRK, Wola Grzymalina 2, 97-427, Rogowiec.

 

 

Data: 04-10-2022

W dniach 08-09 października 2022r. zjazd Technik automatyk ELM.04 jest odwołany!

 

 

Data: 16-09-2022

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 września 2022r. nazwa Centrum otrzymuje brzmienie: ,,Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”.

Siedzibą Centrum jest miejscowość Wola Grzymalina położona w gminie Bełchatów.

 

 

Data: 12-09-2022

Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Woli Grzymalinej informuje, iż w dniach 17-18 września 2022r. (sobota-niedziela) od godziny 08:00 odbędzie się pierwszy zjazd inauguracyjny w roku szkolnym 2022/2023 dla kierunków:
•    technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.10,
•    technik automatyk ELM.04,
•    technik programista INF.03, INF 0.4.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na pierwsze zajęcia do placówki szkoły - CRK w Woli Grzymalimej , 97-427 Rogowiec (budynek U17).

Wstępny harmonogram zajęć pojawi się wkrótce na naszej stronie www.crk.lodzkie.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 44  777-31-76 (SEKRETARIAT CENTRUM). 

 

 

 

Data: 24-08-2022

Zapraszamy Państwa na DNI OTWARTE CRK w dniach 25-26 sierpnia 2022 r., w godzinach od 12:00 do 16:00, podczas których zaprezentowana zostanie oferta edukacyjna oraz prezentacja Naszej placówki?

Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w RogowcuCentrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Rogowcu to wyjątkowe miejsce, które stwarza możliwości kształcenia i rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji pracowników branży energetycznej oraz mieszkańców regionu łódzkiego.
Baza lokalowa Centrum obejmuje klimatyzowany budynek dydaktyczny, dysponujemy bogato wyposażonymi salami szkoleniowymi w tym:
?pracownia odnawialnych źródeł energii (OZE), wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne;
?kompleksowo wyposażona sala komputerowa;
?pracownia automatyki wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, na potrzeby realizacji kształcenia ustawicznego oraz krótkich form kursowych.
??Oferta kształcenia w Centrum jest na bieżąco poszerzana
i aktualizowana zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców, przedsiębiorców i zmieniającego się rynku pracy.
???????????????????
Podczas Dni Otwartych będziecie Państwo mogli zobaczyć jakie warunki kształcenia oferujemy dzięki współpracy i wsparciu naszego głównego partnera PGE Polska Grupa Energetyczna.
 
 

 

Data: 23-08-2022

 

 

  

 

Data: 21-08-2022

 

My już jesteśmy ??
Zapraszamy do naszego stoiska i zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. „ Drzwi dla Waszej kariery” ??‍??☀️

 

 

  

Data: 19-08-2022

 

? Rusza program „Razem Możemy Więcej”, w ramach którego Województwo Łódzkie realizuje bezpłatne #kursy umiejętności zawodowych oraz kursy języka polskiego dla cudzoziemców.
Kursy odbywać się będą w 1️⃣2️⃣ szkołach na terenie naszego województwa. Na stronie ? https://www.lodzkie.pl/rmw można dowiedzieć się szczegółów i dokonać zgłoszenia on-line.
? W ramach kursu organizator zapewnia m.in. środki dydaktyczne, wyżywienie oraz ubezpieczenie NW, a na wniosek uczestnika opłaca dojazd na zajęcia.
............................................................................................................................................................................
? Стартує програма «Разом ми можемо більше», в рамках якої Лодзьке Воєводство реалізує безкоштовні курси професійної майстерності та курси польської мови для іноземців.
Курси проходитимуть у 12 школах нашого Воєводзтва. На сайті ?https://www.lodzkie.pl/rmw можна дізнатися деталі і заповнити онлайн-заявку.
? В рамках курсу організатор надає між іншим навчальні посібники, харчування та страховку, а за бажанням учасника оплачує проїзд на заняття.
............................................................................................................................................................................
? Launch of the “Razem Możemy Więcej” (‘Together We Can Do More’) programme: Łódzkie Region provides free vocational courses and Polish language courses for foreign nationals.
?The courses will take place in 12 schools in our region. To find out about the details and apply online, please visit ? https://www.lodzkie.pl/rmw
? The organiser provides teaching aids, lunch breaks, accident insurace, as well as free transportation upon participant's request.

 

  

  

Data: 06-07-2022

Na mocy umów zawartych pomiędzy Minister Rodziny i Polityki Społecznej Panią Marleną Maląg, a Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiberem, od początku sierpnia do końca przyszłego roku realizowane będą dwa projekty edukacyjne wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Program skierowany jest do cudzoziemców, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie). Źródłem finansowania są środki rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Pierwszy z projektów to „Kurs języka polskiego dla cudzoziemców”, na który Województwo Łódzkie otrzymało wsparcie w wysokości 1 297 600 złotych. Uczestnicy oprócz języka poznają naszą kulturę, zwyczaje i wszystko to, co pomoże im się odnaleźć w naszych realiach. Wsparciem będzie objętych 1200 osób.

Drugi projekt „Kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców” zakłada zdobywanie przez uczestników nowych kwalifikacji w 4-5 miesięcy na siedmiu kierunkach kształcenia. Wsparciem objętych będzie 384 osób, a dofinansowanie projektu wynosi 991 840 złotych.

Wszystkie kursy są dla uczestników darmowe. Zajęcia odbywać się będą w szkołach prowadzonych przez samorząd województwa łódzkiego. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z najbliższą placówką, w celu uzyskania szczegółowych informacji. Do placówek zaangażowanych w projekt należą:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi,
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach,
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu,
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu.

  

Data: 05-07-2022

 W dniu 30.06.2022 oraz 01.07.2022 Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu, wspólnie z przedstawicielami PGE zorganizowało spotkanie informacyjne z pracownikami.
Celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych działań Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu oraz zaprezentowanie ofert edukacyjnej na nowy rok szkolny. Na spotkaniu prowadziliśmy również rekrutację na nowy rok szkolny.

 

 

Data: 01-07-2022

 

 

 

 

Data: 06-06-2022

W dniu 4 czerwca 2022 r. Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Rogowcu zainaugurowało sesję egzaminacyjną?.

Do egzaminów przystąpiły następujące kierunki ???
?Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.10.
?Technik informatyki -INF.03.
?Technik automatyk- ELM.01.
Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności, jakie zdobyli Nasi słuchacze pozwolą im bez problemu zdać egzaminy i uzyskać kwalifikacje.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

  

 

 

Data: 20-05-2022

W dniu 18.05.2022 #Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu uczestniczyło w spotkaniu konferencyjno- warsztatowym w Bełchatowie, pt. ,,Edukacja, Partnerstwo, Rynek Pracy” , które odbyło się w Bibliotece  Pedagogicznej. Na odbywającym się spotkaniu nasze Centrum przedstawiło swoją ofertę kształcenia.

Wydarzenie to skierowane było do absolwentów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

  

 

  

Data: 15-05-2022

W dniu 15 maja 2022 r. Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Rogowcu uczestniczyło w #PiknikWojewództwaŁódzkiego na terenie sulejowskiego

Podklasztorza, zorganizowanego przez #WojewództwoŁódzkie / #ZmieniamyŁódzkie z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny i rzeczywiście była to wyjątkowo rodzinna impreza. Już od wczesnych godzin popołudniowych można było skorzystać z atrakcji przygotowanych m.in. przez strażaków, policjantów, oraz inne jednostki województwa łódzkiego . Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Rogowcu przedstawiło swoją ofertę #edukacyjną, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników pikniku.

   

  

   

DATA: 28-04-2022

W dniu 27.04.2022 roku #Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu uczestniczyło w dniu ,, Nauki i Pracy” które odbyło się w #Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Na odbywającym się spotkaniu nasze Centrum przedstawiło swoją ofertę edukacyjną i zawodową. Wydarzenie to skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych.
Swoją ofertę przedstawili również:
#Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim;
#Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim;
#Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;
#Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim;
#Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie i EURO-CENTRUM Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej.

 

 

 

 

DATA: 27-04-2022

W dniu 25.04.2022 roku #Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej
w Rogowcu brało udział w spotkaniu dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. ,, Dni Nauki i Pracy” odbywającym się w #CentrunRozwojuEdukacji Województwa Łodzkiego w Piotrkowie Trybunalskim - filia w Tomaszowie Mazowieckim.
#Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną.
Ofertę kształcenia przedstawili również:
#Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim;
#Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;
#Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim;
#Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Tryb. ( oddział WUP w Piotrkowie Tryb.);
#Euro- Centrum Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej w Piotrkowie Trybunalskim;
#Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim;
#Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim.
Wszystkim uczniom dziękujemy za tak liczne zainteresowanie.

 

 

 

DATA: 06-04-2022

W dniu 06.04.2022 roku Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Rogowcu oraz nasz główny partner Grupa PGE brało udział w Festiwalu Zawodów i Kwalifikacji w Łodzi.
Wydarzenie to było skierowane do młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy stoją przed wyborem zawodu, pracy, czy też uzyskania ciekawych kwalifikacji zawodowych.
Na Festiwalu Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Rogowcu przedstawiło swoją ofertę edukacyjną gdzie zaprezentowaliśmy zestawy dydaktyczne z panelem PV, turbiną wiatrową oraz pompą ciepła.

 

 

 

DATA: 30-03-2022

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Łódzkiego organizuje bezpłatne zajęcia z języka polskiego dla osób dorosłych.
Kursy językowe realizują nasze szkoły w Łodzi, Zgierzu, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Łowiczu i Skierniewicach.
Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz się uczyć języka polskiego, napisz e-mail w swoim języku (lub w języku angielskim) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podaj swoje imię, nazwisko, numer telefonu i miejsce pobytu/zamieszkania. Skontaktujemy się z Tobą.
W najbliższym czasie uruchomimy również numer telefonu, pod którym będzie można zapisać się na bezpłatne lekcje języka polskiego.
Nie musisz znać języka polskiego, aby zacząć uczyć się jego podstaw, co pozwoli Ci zacząć się komunikować.
Nie czekaj! Skorzystaj – zapisz się już dziś!


Шановні Громадяни України!

Маршалек Лодзького Воєводзтва, організовує безплатне навчання для дорослих з польської мови.
Курси з польської мови реалізують наші школи  в місті Лодзь,  Згєж , Сєрадз, Пйотркув Трибунальскі, Томашув Мазовєцкі, Ловіч i Скєрнєвіце.
Якщо Ви зацікавлені та хочете вивчати польську мову, напишіть електронного листа Вашою мовою (або англійською) на адресу: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Вкажіть своє ім’я, прізвище, номер телефону та місце перебування/проживання. Ми зв’яжемося з Вами.
Найближчим часом ми також запустимо номер телефону, за яким можна буде записатися на безкоштовні уроки польської мови. Вам не потрібно знати польську мову, щоб почати вивчати її основи, що дозволить Вам почати повільно спілкуватися.
Не чекай! Скористай і запишись вже сьогодні !

 

   

 

Nazwa zadania: „Utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)”

Wartość ogółem zadania: 375.392,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi: 325.392,00 zł

Zakres projektu: Projekt realizowany przez Województwo Łódzkie, którego głównym celem jest utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu. Województwo Łódzkie zakupi profesjonalny sprzęt dydaktyczny w tym m.in.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaiki, turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne z połacią dachową, ekran multimedialny na wózku jezdnym oraz materiały dydaktyczne do kolektorów słonecznych, pompy ciepła, fotowoltaiki, turbiny wiatrowej i energii wiatru. Utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii przyczyni się do poszerzenia oferty kształcenia poprzez rozpoczęcia kształcenia w zakresie kwalifikacji Montażu i uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.10.), Eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.11.) lub podstaw energetyki.

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) będzie miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży elektroenergetycznej.

https://www.wfosigw.lodz.pl/