PROJEKT: ZAWODOWA REAKTYWACJA

Całkowita wartość Projektu 31 755 644,36 zł       

Wkład Europejskiego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji  29 961 544,36 zł

 

#FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

 

  1. Opis projektu

Projekt przyczynia się do łagodzenia skutków transformacji, wpływających  na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko, a zmierzających w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

 

  1. Grupa docelowa

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 2 330 osób fizycznych (dorosłych), które uczą się lub pracują, lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na Obszarze Transformacji (OT) i z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje (w szczególności osoby w niekorzystnej sytuacji). Osoby dorosłe, które są zatrudnione i jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą nie zostaną objęte wsparciem w projekcie.

W grupie docelowej znajdzie się:

- min. 15% kobiet;

- min. 35% pracowników sektora górniczego, energetycznego i okołogórniczego.

 

  1. Cele projektu

Celem projektu jest objęcie 2330 osób dorosłych z Obszaru Transformacji województwa łódzkiego usługami rozwojowymi. Realizacja usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych odbywać się będzie w oparciu o system bonowy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje.

 

  1. Zadania:

1. Stworzenie i utrzymanie systemu informatycznego obsługi i rozliczania bonów rozwojowych.

Zadanie ma na celu m.in. utworzenie elektronicznego systemu bonowego - Systemu Obsługi Bonów Rozwojowych Online.

2. Doradztwo zawodowe.

Zadanie ma na celu m.in. opracowanie elektronicznej platformy do wykonywania Bilansu Kompetencji, który uzupełniany będzie przez uczestnika, a weryfikowany przez doradcę zawodowego (np. celem pogłębienia bilansu, czy wyjaśnienia ew. niejasności).

3. Konsultacje usług rozwojowych.

Zadaniem konsultantów będzie m.in. prowadzenie spotkań, rozmów z potencjalnymi jak i uczestnikami, instruowanie ich, zachowanie kompleksowości wsparcia.

4. Usługi rozwojowe.

Zadanie polega m.in. na dystrybucji środków w ramach PSF WŁ z wykorzystaniem systemu bonowego: realizacji i rozliczeń (w tym wkładu własnego) usług rozwojowych zgodnie w regulaminem projektu.

5. Kontrole usług rozwojowych.

Zadaniem kontrolerów będzie m.in. kontrola w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa, której celem jest sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi m.in. w Karcie usługi