Technik Programista

Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programista zna co najmniej kilka języków programowania, np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript, lecz specjalizuje się tylko w jednym z nich.
 
 

 
Technik Automatyk

Technik automatyk to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są maszyny, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Technik automatyk zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności
 
 

 
Technik Spawalnictwa

Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Związany jest z wykonywaniem  połączeń spawanych różnymi metodami, projektowaniem połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM, dokonywaniem oceny złączy spawanych, naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi. Specjalista z tego zakresu obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe, a także nadzoruje przebieg wytwarzania konstrukcji spawanych.
 
 
 
Technik Informatyk

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Technik informatyk zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami www i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.
 
 
 
Elektromechanik

Elektromechanik wykonuje prace związane z wytwarzaniem, obsługą, naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów sterujących ich pracą. Montuje maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej. Określa stan techniczny, wykonuje czynności konserwacyjne, lokalizuje uszkodzenia i dokonuje naprawy maszyn. Elektromechanik konserwuje, sprawdza i przystosowuje instalacje przyłączające maszyny i urządzenia do sieci elektroenergetycznej.
 
 
 
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną
ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zadania zawodowe związane są w szczególności z odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii, montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej, a także prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji.

 

  

Technik analityk

Technik analityk to specjalista, który współcześnie posługuje się bardzo zaawansowanymi technikami instrumentalnymi. Technik analityk to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód przyszłości, który nabiera coraz większego znaczenia ze względu na dbałość o sprawy związane, z jakością surowców oraz gotowych produktów. Należy do branży chemicznej, która jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce i od wielu lat zalicza się do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki.  Zawód technik analityk jest bezpośrednio powiązany z przemysłem przetwórczym, a rozwój technologii, mechanizacja i automatyzacja produkcji oraz stosowanie nowoczesnych technik kontroli parametrów procesowych i metod analitycznych, daje szerokie możliwości zatrudnienia dla absolwentów.

 

 

Technik elektryk

Technik elektryk to specjalista zatrudniony przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej oraz wykonywaniu i eksploatacji instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną. Technik elektryk odpowiada również za instalację i uruchamianie maszyn oraz urządzeń elektrycznych, a także regulowanie parametrów związanych z ich pracą. Do jego obowiązków należy również wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji, napraw instalacji, maszyn oraz urządzeń elektrycznych oraz układów automatyki.

Technik elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach

 

Technik gospodarki odpadami

Technik gospodarki odpadami zajmuje się działaniami polegającymi na planowaniu oraz nadzorowaniu gospodarki odpadami w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Bada stan środowiska, monitoruje poziom zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby, planuje i prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami, realizuje działania na rzecz ochrony środowiska. Może uczestniczyć w zbieraniu i przygotowywaniu odpadów do recyklingu, unieszkodliwianiu i magazynowaniu odpadów oraz realizowaniu prac związanych z obrotem odpadami. Inicjuje działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich przygotowania do ponownego użycia.

 

 

Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. Absolwenci kursu mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska (m.in. działy ochrony środowiska w urzędach miejskich i powiatowych, w przedsiębiorstwach, oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji odpadów), ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach, pracowniach biur projektowych.

 

 

Technik realizacji nagrań

Technik realizacji nagrań zajmuje się edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach uwzględnienia również technologię MIDI, wiedzę z zakresu percepcji dźwięku oraz akustyki. Technik realizacji nagrań daje możliwość pracy w studiach nagraniowych, w siedzibach mediów lub instytucjach kulturalnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do nagrywania i postprodukcji dźwięku. Bywają też sytuacje, w których osoba wykonująca ten zawód pracuje w terenie, np. przy nagrywaniu materiału lub realizacji nagłośnienia.