Zawód

Elektromechanik [741201]

 

O zawodzie

Elektromechanik wykonuje prace związane z wytwarzaniem, obsługą, naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów sterujących ich pracą. Montuje maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej. Określa stan techniczny, wykonuje czynności konserwacyjne, lokalizuje uszkodzenia i dokonuje naprawy maszyn. Elektromechanik konserwuje, sprawdza i przystosowuje instalacje przyłączające maszyny i urządzenia do sieci elektroenergetycznej.

 

Kwalifikacje

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych  

Aby uzyskać tytuł elektromechanika należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kurs w wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektromechaniczny, zakładach produkujących podzespoły i zespoły elektroniczne, elektryczne oraz elektromechaniczne, w serwisach wykonujących naprawy sprzętu oraz w zakładach, gdzie eksploatuje się maszyny i urządzenia elektromechaniczne.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów dla zawodu Elektromechanika wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991 ze zm.). Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie*

 • 1 080 godzin dla kwalifikacji ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

* w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

 

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Maszyny elektryczne
 • Urządzenia elektryczne
 • Język obcy zawodowy w branży elektrycznej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pomiary elektryczne
 • Wytwarzanie i montowanie elementów maszyn i urządzeń
 •  Montaż i obsługa maszyn elektrycznych
 • Montaż i obsługa urządzeń elektrycznych

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.). Badania można wykonać we wskazanych w załączniku placówkach. Załącznik (wykaz placówek)
  • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
   2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) –
   do pobrania w sekretariacie.
  • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące
   w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
   Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm.).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Nauka w Centrum jest bezpłatna dla wszystkich form kształcenia, w tym kursów zawodowych.