Zawód
Technik gospodarki odpadami [325515]

 

O zawodzie

Technik gospodarki odpadami zajmuje się działaniami polegającymi na planowaniu oraz nadzorowaniu gospodarki odpadami w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Bada stan środowiska, monitoruje poziom zanieczyszczeń powietrza, wody
 i gleby, sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby, planuje i prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami, realizuje działania na rzecz ochrony środowiska. Może uczestniczyć w zbieraniu i przygotowywaniu odpadów do recyklingu, unieszkodliwianiu i magazynowaniu odpadów oraz realizowaniu prac związanych z obrotem odpadami. Inicjuje działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich przygotowania do ponownego użycia.

 

Kwalifikacje

CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami

CHM.09. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z gospodarowaniem odpadami

Aby uzyskać tytuł technika gospodarki odpadami należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kursy w dwóch wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Forma kształcenia

Tryb zaoczny

 

Czas trwania kursu

CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami - 3 semestry

CHM.09. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z gospodarowaniem odpadami - 2 semestry

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z klasyfikowaniem, ewidencjonowaniem i segregowaniem odpadów,
 • wykonywania prac związanych z odbieraniem i transportem odpadów,
 • wykonywania prac związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, w tym z przygotowaniem do ponownego użycia,
 • wykonywania prac związanych z obsługą maszyn i urządzeń do transportu oraz przetwarzania odpadów,
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z odbieraniem i transportem odpadów,
 • organizowania i nadzorowania prac związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, w tym z przygotowaniem do ponownego użycia,
 • organizowania i nadzorowania obrotu materiałowego,
 • prowadzenia ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz pozostałej dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami,
 • monitorowania oddziaływania prowadzonej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami na środowisko.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów dla zawodu Technik gospodarki odpadami wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1119)

Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych
 w zawodzie*

 • 850 godzin dla kwalifikacji 07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych
  z gospodarowaniem odpadami
 • 590 godzin dla kwalifikacji 09. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych
  z gospodarowaniem odpadami

 

* w przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego

 

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

 

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym

CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy gospodarowania odpadami
 • Prowadzenie prac związanych z odbiorem i transportem odpadów
 • Prowadzenie prac związanych ze zbieraniem i magazynowaniem odpadów
 • Przygotowanie do prac związanych z przetwarzaniem odpadów i przygotowaniem do ponownego użycia
 • Wykonywanie prac związanych z mechanicznym, biologicznym i termicznym przetwarzaniem odpadów
 • Wykonywanie prac związanych z recyklingiem
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

 

CHM.09. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z gospodarowaniem odpadami:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy gospodarowania odpadami
 • Planowanie prac związanych z gospodarowaniem odpadami
 • Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z gospodarowaniem odpadami
 • Ewidencja odpadów i sprawozdawczość środowiskowa oraz pozostała dokumentacja związana z gospodarowaniem odpadami
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2023 r. poz. 900).
  • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
  • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, Dz.U. z 2022 r. poz. 437).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatny.