Zawód

Technik informatyk [351203]

 

O zawodzie

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Technik informatyk zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami www i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

 

Kwalifikacje

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Aby uzyskać tytuł technika informatyka należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kursy w dwóch wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 2. administrowania systemami operacyjnymi,
 3. serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 4. przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowe,
 5. tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 6. tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 7. programowania aplikacji internetowych,
 8. tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy w każdej firmie posiadającej własną sieć komputerową. Technik informatyk może zajmować się składaniem i konfigurowaniem sprzętu komputerowego, opracowywaniem komputerowych systemów informacji, programowaniem, wdrażaniem programów, administrowaniem sieci komputerowych, zarządza systemami baz danych oraz projektowaniem stron www.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów zawodowych dla Technika informatyka wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991 ze zm.).

Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie*

 • 750 godzin dla kwalifikacji 02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • 510 godzin dla kwalifikacji 03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

* w przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Język angielski w informatyce
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Język angielski w informatyce
 • Bazy danych
 • Witryny i aplikacje internetowe

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.). Badania można wykonać we wskazanych w załączniku placówkach. Załącznik (wykaz placówek)
  • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
   2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
  • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
   Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm.).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Nauka w Centrum jest bezpłatna dla wszystkich form kształcenia, w tym kursów zawodowych.