Zawód

Technik realizacji nagrań [352123]

 

O zawodzie

Technik realizacji nagrań zajmuje się edycją, montażem, przetwarzaniem
i synchronizacją dźwięku aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach uwzględnienia również technologię MIDI, wiedzę z zakresu percepcji dźwięku oraz akustyki. Technik realizacji nagrań daje możliwość pracy w studiach nagraniowych, w siedzibach mediów lub instytucjach kulturalnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do nagrywania i postprodukcji dźwięku. Bywają też sytuacje, w których osoba wykonująca ten zawód pracuje w terenie, np. przy nagrywaniu materiału lub realizacji nagłośnienia.

 

Kwalifikacje

AUD.08.  Montaż dźwięku

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Aby uzyskać tytuł technika realizacji nagrań należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kursy w dwóch wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- w zakresie kwalifikacji AUD.08 Montaż dźwięku do:

 • wykonywania montażu materiału dźwiękowego,
 • przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego;

- w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych do:

 • rejestrowania materiału dźwiękowego,
 • wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego,
 • wykorzystania systemu MIDI.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów dla zawodu Technik realizacji nagrań wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1119)

 

Najważniejsze aspekty programu:

 

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie*

600 godzin dla kwalifikacji AUD. 08. Montaż dźwięku

795 godzin dla kwalifikacji AUD. 09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

 

* w przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

 

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym


AUD.08. Montaż dźwięku:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień,
 • Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego,
 • Authoring dźwięku,
 • Archiwizacja dźwięku
 • Język angielski zawodowy,
 • Kompetencje personalne i społeczne,
 • Organizacja pracy małych zespołów.

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień,
 • Przygotowanie do rejestracji dźwięku,
 • Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich,
 • Rejestracja dźwięku
 • Miksowanie dźwięku,
 • Przetwarzanie dźwięku,
 • Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI
 • Język angielski zawodowy,
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów.

 

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
  (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2023 r. poz. 900).
  • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
  • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, Dz.U. z 2022 r. poz. 437).

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatny.