Zawód

Technik elektronik [311408]

 

O zawodzie

Technik elektronik zajmuje się montażem, konserwacją, uruchomieniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest on odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Wykonywanie zawodu związane jest również z  serwisowaniem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych czy też wykonywaniem instalacji specjalistycznych w różnych dziedzinach przemysłu.

 

Kwalifikacje

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Aby uzyskać tytuł technika elektronika należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kursy w dwóch wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach oraz zdać egzaminy zawodowe

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
 2. wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
 3. uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
 4. demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych,
 5. użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
 6. konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy w różnych gałęziach przemysłu i usług na stanowiskach montera, instalatora, konserwatora, brygadzisty, kierownika utrzymania produkcji, specjalisty do spraw diagnostyki i naprawy urządzeń i systemów elektronicznych.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów zawodowych dla Technika elektronika wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991 ze zm.). Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie*

 • 780 godzin dla kwalifikacji 02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • 420 godzin dla kwalifikacji 05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

* w przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w elektronice
 • Rysunek techniczny
 • Język angielski zawodowy
 • Elektrotechnika
 • Układy analogowe
 • Układy cyfrowe
 • Urządzenia i instalacje elektroniczne

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Montaż elektroniki i instalacji

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Przedmioty teoretyczne zawodowe

 • Techniczny język obcy
 • Budowa i działanie urządzeń elektronicznych

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych

 • Eksploatacji urządzeń elektronicznych
 • Mikrokontrolery

 

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.). Badania można wykonać we wskazanych w załączniku placówkach. Załącznik (wykaz placówek)
  • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
   2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
  • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
   Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm.).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Nauka w Centrum jest bezpłatna dla wszystkich form kształcenia, w tym kursów zawodowych.