Zawód

Technik mechanik [311504]

 

O zawodzie

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania, projektowania, konstruowania, eksploatacji, naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn.

 

Kwalifikacje

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Aby uzyskać tytuł technika mechanika należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kursy w dwóch wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Korzyści

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 2. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 3. wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 4. naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 5. organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 6. nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy m.in. na stanowiskach produkcyjnych i stanowiskach nadzoru technicznego w procesie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń oraz eksploatacji i konserwacji. Technik mechanik może również znaleźć zatrudnienie w zawodach pokrewnych, jak ślusarz, ślusarz narzędziowy, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator linii produkcyjnej składającej się z obrabiarek zespołowych i innych zawodach z branży mechanicznej.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów zawodowych dla Technika mechanika wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991 ze zm.).

Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie*

 • 840 godzin dla kwalifikacji 08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
  i narzędzi,
 • 390 godzin dla kwalifikacji 09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
  i urządzeń.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

* w przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Techniki wytwarzania
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy sterowania i regulacji maszyn i urządzeń
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Organizacja procesów produkcyjnych
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Rysunek techniczny
 • Obróbka ręczna i montaż części maszyn i urządzeń
 • Obróbka skrawaniem
 • Programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Procesy produkcji części maszyn i urządzeń

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.). Badania można wykonać we wskazanych w załączniku placówkach. Załącznik (wykaz placówek)
  • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
   2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
  • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
   Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm.).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Nauka w Centrum jest bezpłatna dla wszystkich form kształcenia, w tym kursów zawodowych.