AKTUALIZACJA!
REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 2022/2023 TRWA DO KOŃCA WRZEŚNIA 2022r.

 

 

REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 2022/2023

Rusza nabór  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe do Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu w następujących kierunkach:

 • Technik automatyk – kwalifikacja ELM.04.,
 • Technik spawalnictwa- kwalifikacja MEC.03.,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja ELE.11.,
 • Technik programistakwalifikacja INF.04.,
 • Technik automatyk – kwalifikacja ELM.01.,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja ELE.10.,
 • Technik analityk – CHM.03.,
 • Technik elektryk-   ELE.02.

 

I. Zasady naboru

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 • Od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r. (do godz. 15.30) należy składać wnioski o przyjęcie na KKZ:
 • W dniu 26 sierpnia 2022 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych

1) osobiście w sekretariacie Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu w godz. 7.30-15.30;

2) wysyłając pocztą na adres: Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu, 97-427 Rogowiec
Wola Grzymalina 2
.

 

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe - kwestionariusz - DOCX

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe - kwestionariusz - PDF

 

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

 • Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
 • Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • Bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
 • Pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy,
 • Niepełnoletni, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

Warunkiem przyjęcia jest:

Posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny z wzorem (wniosek zgodny z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374);
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie wydane zgodnie z przepisami wydanymi podstawie art.6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
 • oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo rozpoczęcia kursu po utworzeniu grupy składającej się z co najmniej 20 osób.