REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 2024/2025

  

Rusza nabór  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe do Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej w następujących kierunkach:

 • Technik automatyk – kwalifikacja ELM.04,
 • Technik ochrony środowiska – kwalifikacja CHM.05,
 • Technik gospodarki odpadami– kwalifikacja CHM.07,
 • Technik elektryk – kwalifikacja ELE.02., ELE.05,
 • Technik spawalnictwa - kwalifikacja MEC.03., MEC.10,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja ELE.10, ELE.11,
 • Technik programistakwalifikacja INF.03, INF.04.

 

Zasady naboru

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 • Od dnia 27 maja 2024 r. do dnia 16 sierpnia 2024 r. (do godz. 15.30) należy składać wnioski o przyjęcie na KKZ:
 • W dniu 22 sierpnia 2024 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych

1) osobiście w sekretariacie Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej w godz. 7.30-15.30;

2) wysyłając pocztą na adres: Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, Wola Grzymalina 2, 97-427 Rogowiec;

3) po złożeniu dokumentów należy umówić się w sekretariacie na rozmowę z dyrektorem placówki.

  

WNIOSEK KANDYDATA – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (.PDF)

WNIOSEK KANDYDATA – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (.DOCX)

 

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

 • Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
 • Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • Bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
 • Pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy,
 • Niepełnoletni, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

 

Warunkiem przyjęcia jest:

Posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny z wzorem (wniosek zgodny z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, ( U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie wydane zgodnie z przepisami wydanymi podstawie art.6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (po otwarciu kierunku, szkoła wystawia skierowanie na badanie lekarskie);
 • oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo rozpoczęcia kursu po utworzeniu grupy składającej się z co najmniej 20 osób.