REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rusza nabór do Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu.

 

I. Zasady naboru

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 7/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2022 r.

http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

 • Od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 21 czerwca 2022 r. (do godz. 15.00) należy składać wnioski
  o przyjęcie do Szkoły:

1) osobiście w sekretariacie Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu w godz. 7.30-15.00;

2) wysyłając pocztą na adres: Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu, 97-427 Rogowiec
Wola Grzymalina 2
.

Wniosek o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia - kwestionariusz - DOCX

Wniosek o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia - kwestionariusz - PDF

 

Na semestr pierwszy klasy I przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia
w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.
Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013

 • Od dnia 24 czerwca 2022 r. do dnia 12 lipca 2022 r. (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek uzupełnić złożony wniosek o kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia oraz zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia (zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie)
 • 19 lipca 2022 r. do godziny 12:00 podane zostaną przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
 • Od dnia 19 lipca 2022 (godz. 12:00) do 22 lipca 2022 r. (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek dostarczyć do wskazanej szkoły (Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu) oryginał świadectwa ukończenia szkoły branżowej
  I stopnia. Należy także przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 )
 • 25 lipca 2022 r. do godziny 12:00 opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 • Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone od 25 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.

 

Warunkiem przyjęcia jest:

Posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny z wzorem (wniosek zgodny z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
 • zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie,
 • kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego.