Zawód

Technik programista [351406]

 

O zawodzie

Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programista zna co najmniej kilka języków programowania, np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript, lecz specjalizuje się tylko w jednym z nich.

 

Kwalifikacja

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Aby uzyskać tytuł technika programisty należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kursy w dwóch wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Forma kształcenia

Tryb zaoczny

 

Czas trwania kursu

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych - 2 semestry

INF. 04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji – 3 semestry

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy w działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, serwisach komputerowych, zajmujących się montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, instalowaniem, uruchamianiem serwisowaniem oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych, administrowaniem lokalnej sieci komputerowej, programowaniem, biurach projektowych, agencjach reklamowych.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów zawodowych w zawodzie Technik programista wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991 ze zm.).

Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie*

 • 540 godzin dla kwalifikacji 03. Tworzenie i administrowanie stronami
  i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
 • 780 godzin dla kwalifikacji 04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

 

* w przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

 

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin), 140 godzin na INF.03 oraz 140 godzin na INF.04.

 

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Przygotowanie do zawodu programisty
 • Bazy danych
 • Strony i aplikacje internetowe
 • Język angielski zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy programowania
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Aplikacje webowe
 • Język angielski zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Tworzenie aplikacji desktopowych
 • Tworzenie aplikacji mobilnych
 • Tworzenie aplikacji webowych

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  6 ust. 5ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.). Badania można wykonać we wskazanych w załączniku placówkach. Załącznik (wykaz placówek)
 • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
  2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
 • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
  U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm.).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatny.