Zawód

Technik spawalnictwa [311516]

 

O zawodzie

Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Związany jest z wykonywaniem  połączeń spawanych różnymi metodami, projektowaniem połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM, dokonywaniem oceny złączy spawanych, naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi. Specjalista z tego zakresu obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe, a także nadzoruje przebieg wytwarzania konstrukcji spawanych.

 

Kwalifikacje

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Aby uzyskać tytuł technika spawalnictwa należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kursy w dwóch wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania maszyn i urządzeń,
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń,
 3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 4. rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 5. dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 6. planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 7. prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 8. nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy m.in. w budownictwie przemysłowym, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, w zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów zawodowych w zawodzie Technik spawalnictwa wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991 ze zm.).

Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie*

 • 840 godzin dla kwalifikacji 03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
 • 640 godzin dla kwalifikacji 10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

* w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
 • Obsługa maszyn i urządzeń
 • Montaż maszyn i urządzeń
 • Język obcy zawodowy

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy spawalnictwa
 • Organizowanie i wykonywanie procesów spajania
 • Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych
 • Język obcy zawodowy

 

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.). Badania można wykonać we wskazanych w załączniku placówkach. Załącznik (wykaz placówek)
  • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
   2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
  • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
   Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm.).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Nauka w Centrum jest bezpłatna dla wszystkich form kształcenia, w tym kursów zawodowych.