Zawód
Technik ochrony środowiska [325511]

 

O zawodzie

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. Absolwenci kursu mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska (m.in. działy ochrony środowiska w urzędach miejskich i powiatowych, w przedsiębiorstwach, oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji odpadów), ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach, pracowniach biur projektowych.

 

Kwalifikacja

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Aby uzyskać tytuł technika ochrony środowiska należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kurs w wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Forma kształcenia

Tryb zaoczny

 

Czas trwania kursu

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska -

4 semestry

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb;
 • oceny stanu powietrza, wód i gleb;
 • planowania i prowadzenia gospodarki odpadami;
 • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów dla zawodu Technik ochrony środowiska wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991 ze zm.).

Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

 • 1355 godzin dla kwalifikacji CHM.Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

 

* w przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

 

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

 

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie środowiska
 • Podstawy techniki
 • Podstawy ochrony środowiska
 • Ochrona środowiska przyrodniczego
 • Ochrona wód
 • Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb
 • Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
 • Aspekty prawne w ochronie środowiska
 • Język obcy zawodowy w ochronie środowiska
 • Bilanse i ocena zanieczyszczeń środowiska

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Monitoring środowiska
 • Komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska
 • Organizacja prac w gospodarce wodno-ściekowej
 • Organizacja prac związanych z zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją gleb
 • Organizacja prac przy ochronie powietrza i ochronie przed hałasem
 • Praktyka zawodowa

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 6 ust. 5ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2023 r. poz. 900).
 • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
 • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, Dz.U. z 2022 r. poz. 437).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatny.