Zawód

Technik automatyk [311909]

 

O zawodzie

Technik automatyk to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są maszyny, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Technik automatyk zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności

 

Kwalifikacje

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Aby uzyskać tytuł technika automatyka należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kursy w dwóch wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania układów automatyki przemysłowej,
 2. uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
 3. obsługi układów automatyki przemysłowej,
 4. organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,
 5. wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
 6. wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i instalacji automatyki. Technik automatyki może znaleźć zatrudnienie w  przedsiębiorstwach wykorzystujących na liniach produkcyjnych i montażowych rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej lub zajmujących się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów dla zawodu Technik automatyk wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991 ze zm.). Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie*

 • 720 godzin dla kwalifikacji 01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej,
 • 450 godzin dla kwalifikacji 04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

* w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym

Wspólne dla kwalifikacji ELM.01. i ELM.04.

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia sterowników PLC
 • Pracownia automatyki

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Rysunek techniczny
 • Podstawy automatyki

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia montażu układów automatyki
 • Pracownia obsługi układów automatyki

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Przedmioty teoretyczne zawodowe

 • Język obcy zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych

 • Pracownia eksploatacji układów automatyki przemysłowej
 • Pracownia diagnostyki układów automatyki przemysłowej

 

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.). Badania można wykonać we wskazanych w załączniku placówkach. Załącznik (wykaz placówek)
  • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
   2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
  • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
   Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm.).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Nauka w Centrum jest bezpłatna dla wszystkich form kształcenia, w tym kursów zawodowych.