Zawód

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej [311930]

 

O zawodzie

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zadania zawodowe związane są w szczególności z odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii, montażem urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej, a także prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji.

 

Kwalifikacja

ELE. 10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE. 11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Aby uzyskać tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kursy w dwóch wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Forma kształcenia

Tryb zaoczny

 

Czas trwania kursu

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 3 semestry

ELE. 11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 2 semestry

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót,
 • wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • oceny oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej, jak również nadzorem technicznym.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów zawodowych dla Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991 ze zm.). Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie*

 • 750 godzin dla kwalifikacji ELE.Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • 510 godzin dla kwalifikacji ELE. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

* w przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

 

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin), 140 godzin na ELE.10 oraz 140 godzin na ELE.11.

 

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy energetyki
 • Metrologia w energetyce odnawialnej
 • Materiały, narzędzia i technologie do montażu systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia podstaw energetyki
 • Pracownia dokumentacji i kosztorysowania w energetyce odnawialnej
 • Pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Przemiany energetyczne
 • Energetyka odnawialna a środowisko
 • Sterowanie i automatyka systemów energetyki odnawialnej
 • Narzędzia i zasady eksploatacji systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia użytkowania i obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  6 ust. 5ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.). Badania można wykonać we wskazanych w załączniku placówkach. Załącznik (wykaz placówek)
  • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
   2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
  • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
   U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm.).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatny.